ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK EN VERKOOP

Bijgewerkt op 28/09/2021

De website

mana-parels

(hierna het “Platform”)

is een initiatief van :

Natacha Nyogog
Stationsstraat 30, 2800 Mechelen
België
Ondernemingsnummer (ECB/VAT): BE0648602475
E-mail: info@mana-pearls.be
Telefoon: 003215639179

Gereglementeerd beroep: E-commerce en showroom
https://mana-pearls.be/
Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Natacha Ngo nyogog
Gedragscode: https://mana-pearls.be/

(hierna “Natacha Nyogog” of de “Verkoper“)

 1. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN


 2. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AV”) zijn van toepassing op elk bezoek aan of gebruik van het Platform en zijn informatie door een Internetgebruiker (hierna de “Gebruiker“).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij kennis heeft genomen van deze AV en uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten aanvaardt.

In uitzonderlijke gevallen kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken van de bepalingen van de GVU. Deze afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de andere bepalingen van de AVG onverlet.

Wij behouden ons het recht voor om onze TOS te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, maar wij zullen de voorwaarden toepassen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.


 1. Platform
 2. Toegang en navigatie

Toegang tot en gebruik van het Platform is voorbehouden aan personen van 18 jaar of ouder. Elke Gebruiker verklaart op erewoord de vereiste leeftijd te hebben bereikt. Wij behouden ons het recht voor om op enigerlei wijze bewijs van leeftijd te vragen.

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke stappen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te verzekeren. Wij kunnen echter geen garantie bieden voor absolute operabiliteit en onze acties moeten dan ook worden beschouwd als gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit mogelijke storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten.

 1. Inhoud

Natasja Nyogog bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en besteedt grote zorg aan de informatie op het Platform. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer de informatie erop door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder aansprakelijkheid.

Natacha Nyogog kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende precies of actueel is. Dientengevolge kan Natacha Nyogog niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de informatie op het Platform.

Indien enige inhoud op het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of anderszins onethisch is, verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Elke download van het Platform is altijd op risico van de Gebruiker. Natacha Nyogog kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die geheel en uitsluitend voor rekening van de Gebruiker komt.


 1. Diensten voorbehouden aan Geregistreerde Gebruikers

1) Registratie

De toegang tot bepaalde diensten is afhankelijk van de registratie van de gebruiker.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die meerderjarig en handelingsbekwaam zijn en die het online beschikbare registratieformulier op het Platform en deze AV hebben ingevuld en gevalideerd.

Bij zijn inschrijving verbindt de gebruiker zich ertoe nauwkeurige, oprechte en actuele informatie te verstrekken over zichzelf en zijn burgerlijke staat. De Gebruiker moet ook regelmatig de hem betreffende gegevens controleren om de juistheid ervan te handhaven.

De gebruiker moet daarom een geldig e-mailadres opgeven, waarnaar het Platform hem een bevestiging zal sturen van zijn inschrijving op zijn diensten. Een e-mailadres kan niet meermaals worden gebruikt om zich voor diensten te registreren.

Elke communicatie door het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. De gebruiker verbindt zich er derhalve toe de op dit e-mailadres ontvangen berichten regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Er is slechts één inzending per persoon toegestaan.

De Gebruiker krijgt een identificatiecode waarmee hij toegang krijgt tot een zone die voor hem is gereserveerd (hierna “Persoonlijke zone” genoemd), naast het invoeren van zijn wachtwoord.

De gebruikers-ID en het wachtwoord kunnen door de gebruiker online in zijn persoonlijke ruimte worden gewijzigd. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, en de Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

Natacha Nyogog behoudt zich het recht voor een verzoek tot registratie voor de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving van de AVU door de Gebruiker.

2) Uitschrijving

Gebruikers die regelmatig geregistreerd zijn, kunnen op elk moment verzoeken om verwijderd te worden van het Platform door naar de speciale pagina in hun Persoonlijke Ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het Platform zal van kracht zijn zo snel mogelijk nadat de Gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld.


 1. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks bevatten naar externe websites. Dergelijke links impliceren niet automatisch een relatie tussen Natacha Nyogog en de externe website of zelfs maar een impliciete instemming met de inhoud van dergelijke externe websites.

Natacha Nyogog heeft geen controle over externe websites. Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere schade.


 1. Intellectueel eigendom

De structuur van het Platform, evenals de teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. die er deel van uitmaken of die toegankelijk zijn via het Platform zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, geheel of gedeeltelijk, door welk procédé dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk zijn aangeduid als vrij van rechten op het Platform.

Aan de Platformgebruiker wordt een beperkt recht verleend op toegang, gebruik en weergave van het Platform en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Gebruikers niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of mee te delen aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden gegevens in het Platform in te voeren die de inhoud of het uitzicht ervan zouden wijzigen of kunnen wijzigen.


 1. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door de Gebruiker worden verstrekt bij het bezoeken of gebruiken van het Platform worden door Natacha Nyogog uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Natacha Nyogog verzekert haar gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en dat zij zich ertoe verbindt hierover steeds duidelijk en transparant te communiceren.

Natacha Nyogog verbindt zich ertoe de relevante wetgeving na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.


 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze AV worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van geschil en bij gebreke aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Natacha Nyogog haar maatschappelijke zetel heeft.


 1. Algemene bepalingen

Natacha Nyogog behoudt zich het recht voor het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of stop te zetten.

In het geval van een schending van de AV door de Gebruiker behoudt Natacha Nyogog zich het recht voor passende sancties en herstelmaatregelen te treffen. In het bijzonder behoudt Natacha Nyogog zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of tot onze diensten tijdelijk of permanent te ontzeggen. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Natacha Nyogog kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke maatregelen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of ongeldigheid van een bepaling van onze GBV, geheel of gedeeltelijk, zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van een andere bepaling. In een dergelijk geval hebben wij het recht de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

 1. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


 2. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “AV”) bepalen de wederzijdse rechten en plichten in geval van aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna “Klant”).

De AV drukken de totaliteit van de verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan de bestelling niet geldig wordt verklaard.

In uitzonderlijke gevallen kan van de bepalingen van de AV worden afgeweken, op voorwaarde dat deze afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de andere bepalingen van de AV onverlet.

Natacha Nyogog behoudt zich het recht voor de AV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra zij online zijn gepubliceerd voor alle aankopen die na deze datum worden gedaan.


 1. Online winkel

Via het Platform stelt de Verkoper aan de Klant een online winkel ter beschikking die de verkochte producten of diensten voorstelt, zonder dat de foto’s enige contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of weglatingen in de presentatie, kan de Verkoper hiervoor echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Producten en diensten worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Prijzen en belastingen worden in de online shop gespecificeerd.


 1. Awards

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Alleen de aangegeven prijzen en de op het ogenblik van de bestelling geldende belastingen zullen van toepassing zijn, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op dat ogenblik.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd voordat de bestelling door de Klant wordt gevalideerd.

Het totaalbedrag van de bestelling (inclusief alle belastingen) en, in voorkomend geval, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelbon.


 1. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen, door middel van een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de producten of diensten.

Opdat de bestelling gevalideerd kan worden, moet de Klant deze AV aanvaarden door op het aangegeven gebied te klikken.

De Klant moet een geldig e-mailadres, factureringsgegevens en, indien van toepassing, een geldig leveringsadres opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan gebeuren via dit e-mailadres.

Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of een ander probleem met de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost.


 1. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen tot de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

 1. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling door middel van de gekozen betalingsmethode. Deze validatie neemt de plaats in van een handtekening.

De Klant waarborgt de Verkoper dat hij over de nodige machtigingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de informatie die hij hieromtrent verstrekt heeft, het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop, alsook met de vervaldag van de sommen die uit hoofde van de bestelling verschuldigd zijn.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld voor de verificatie van bestellingen en betaalmiddelen om redelijkerwijs te kunnen garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de Klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door de erkende organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor een bestelling te weigeren van een Klant die een vorige bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald of met wie een betalingsgeschil hangende is.

 1. Bevestiging

Zodra de Verkoper de validatie van de aankoop met de betaling ontvangt, stuurt hij deze naar de Klant, evenals een factuur, tenzij deze laatste samen met de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres wordt gestuurd dan het leveringsadres door vóór de levering een verzoek in die zin te richten aan de klantendienst (zie contactgegevens hieronder).

Indien een dienst of product niet beschikbaar is, zal de Verkoper de Klant hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte brengen teneinde dit te vervangen of de bestelling van dit product te annuleren en eventueel de hieraan verbonden prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.


 1. Bewijsmateriaal

Communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van computerbestanden die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsvoorwaarden worden bewaard. De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die met name als bewijsmiddel wordt beschouwd.


 1. Levering

Levering geschiedt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.

De producten worden geleverd op het door de Klant op het online bestelformulier aangegeven adres. Alle extra kosten die voortvloeien uit onvolledige of foutieve informatie die door de Klant is verstrekt, zullen aan de Klant worden gefactureerd. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling het voorwerp uitmaken van verschillende opeenvolgende leveringen aan de Klant.

De levering geschiedt, afhankelijk van de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:

6 tot 8 dagen

De levertijden worden bij wijze van indicatie gegeven. In geval van laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijn meer dan dertig dagen bedraagt te rekenen vanaf de bestelling, kan het verkoopcontract worden geannuleerd en de Klant worden terugbetaald.

 1. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

Indien een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger bij de levering het nodige voorbehoud maken bij de vervoerder en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud in ontvangst heeft genomen.

Elke reservering die niet volgens de hierboven omschreven regels en binnen de gestelde termijnen is gedaan, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

 1. Afleveringsfout

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de gegevens op de bestelbon, dient de Klant de Verkoper binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum te verwittigen.

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke verantwoordelijkheid jegens de Klant.

 1. Terugkoppeling en discussie

Het te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, op de volgende wijze:

producten binnen 14 werkdagen na ontvangst terug te sturen naar het volgende adres Stationsstraat 30/202, 2800 Mechelen België

Elke klacht of teruggave die niet volgens de hierboven bepaalde regels en binnen de vastgestelde termijnen wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking naar de Verkoper worden teruggestuurd. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant.


 1. Garanties

De Verkoper waarborgt de conformiteit van de producten of diensten met het contract, overeenkomstig de wet die van kracht is op het moment van het sluiten van het contract.

 1. Garantie van overeenstemming

Indien de Klant een consument is, beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke conformiteitsgarantie te implementeren. Indien het gekochte product echter een tweedehandsartikel was, bedraagt de garantieperiode één jaar.

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk aan de Verkoper worden gemeld en in elk geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking ervan.


 1. Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of de sluiting van het dienstencontract.

Zodra de Klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, beschikt hij over 14 dagen om de goederen terug te zenden.

Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel gebeurt, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant.

De Klant kan om terugbetaling van het teruggezonden product verzoeken, zonder boete, met uitzondering van de retourkosten die ten laste van de Klant blijven.

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor producten in hun geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, in het bijzonder met een volledige, intacte verpakking en in verkoopbare staat.

De Verkoper zal de Klant het volledige betaalde bedrag terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen 14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd, stemt de Klant ermee in voor deze digitale inhoud af te zien van zijn herroepingsrecht om zo spoedig mogelijk te worden geleverd.

Modelformulier voor herroeping

Ter attentie van :

Natacha Nyogog

stationsstraat 30, 2800 Mechelen
België

Ondernemingsnummer (ECB/VAT): BE0648602475

E-mail: info@mana-pearls.be

Telefoon: 003215639179

Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) terugtrekking uit de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/dienst (*):

________________________________

________________________________

________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*) : __________

Naam van de consument(en): __________

Adres van de consument(en) : __________

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving van dit formulier op papier) :

____________________

Datum: __________

Doorhalen wat niet van toepassing is


 1. Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden een bewijs van de transactie bewaren, met inbegrip van de bestelbon en de factuur.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.


 1. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt de bestelling uit te voeren ten gevolge van een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, zal dit beschouwd worden als overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht meer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elke partij bij het contract het recht het contract eenzijdig te beëindigen door middel van een aan de andere partij gericht aangetekend schrijven. De reeds door de Verkoper verrichte prestaties zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.


 1. Onafhankelijkheid van clausules

De onwettigheid of ongeldigheid van een bepaling van deze AV doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.


 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze AV worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van geschil en bij gebreke van minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.