Algemene voorwaarden voor verzending

Levering geschiedt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.

De producten worden geleverd op het door de Klant op het online bestelformulier aangegeven adres. Alle extra kosten die voortvloeien uit onvolledige of foutieve informatie die door de Klant is verstrekt, zullen aan de Klant worden gefactureerd. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling het voorwerp uitmaken van verschillende opeenvolgende leveringen aan de Klant.

De levering geschiedt, afhankelijk van de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:

6 tot 8 dagen

De levertijden worden bij wijze van indicatie gegeven. In geval van laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijn meer dan dertig dagen bedraagt te rekenen vanaf de bestelling, kan het verkoopcontract worden geannuleerd en de Klant worden terugbetaald.

  1. Verificatie van de bestelling

Bij ontvangst van de producten dient de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst te controleren.

Indien een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger bij de levering het nodige voorbehoud maken bij de vervoerder en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling in ontvangst heeft genomen zonder enig voorbehoud te maken.

Elke reservering die niet volgens de hierboven bepaalde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

  1. Afleveringsfout

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten ten opzichte van de informatie op de bestelbon, dient de Klant de Verkoper binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum te verwittigen.

Elke klacht die niet binnen de vastgestelde termijn wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

  1. Retourneren en ruilen

Het te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, overeenkomstig de volgende voorwaarden:

producten binnen 14 werkdagen na ontvangst terug te sturen naar het volgende adres Stationsstraat 30/202, 2800 Mechelen België

Elke klacht of teruggave die niet volgens de hierboven vastgestelde regels en binnen de vastgestelde termijnen wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking naar de Verkoper worden teruggestuurd. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant.

Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract overeenkomstig de wet die van kracht is op het moment van het sluiten van het contract.

  1. Garantie van overeenstemming

Indien de Klant een consument is, beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke conformiteitsgarantie te implementeren. Indien het gekochte product echter een tweedehandsartikel was, bedraagt de garantieperiode één jaar.

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk aan de Verkoper worden gemeld en in elk geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking ervan.

Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of de sluiting van het dienstencontract.

Nadat hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, heeft de Klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen.

Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel gebeurt, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant.

De Klant kan de terugbetaling van het teruggezonden product vragen, zonder boete, met uitzondering van de terugzendingskosten, die ten laste van de Klant blijven.

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor producten in hun geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, in het bijzonder met een volledige, intacte verpakking en in verkoopbare staat.

De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen, met inbegrip van de leveringskosten, terugbetalen binnen 14 dagen na de recuperatie van de goederen of de toezending van het bewijs van verzending van deze goederen.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd, stemt de Klant ermee in om met betrekking tot deze digitale inhoud af te zien van zijn herroepingsrecht om zo spoedig mogelijk te worden geleverd.